Privacydocument BOOM advocatenkantoor

Uw privacy

Voor een goede behandeling van uw zaak is het noodzakelijk dat ik, als uw advocaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw zaak en u en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, werkzaamheden en andere stukken.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw zaak noodzakelijk zijn en die ik opvraag bij derden, bijvoorbeeld bij uw adviseurs, een andere advocaat, of de rechtbank.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en andere gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende advocaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik kan medewerkers toegang geven tot uw dossier. Deze medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht (een afgeleid beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere betrokkenen te informeren, bijvoorbeeld de rechtbank, uw adviseurs, uw rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij of bij een verwijzing naar een andere advocaat;
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, onder andere een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven vijf jaar bewaard na het zenden van de laatste factuur, of zoveel langer of korter zoals in de wet wordt vereist.

Privacy op de factuur

Ik declareer geen werkzaamheden bij derden. Als u een rechtsbijstandsverzekerig hebt, factureer ik rechtstreeks bij verzekeringsmaatschappij als u dat overeengekomen bent met de verzekeringsmaatschappij. Ik verstrek onderstaande gegevens.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum en aard van de werkzaamheden
  • de kosten van de werkzaamheden

Privacy-verklaring

Als bijlage bij dit document ontvangt u de privacy-verklaring die van toepassing is.

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst die ik met u aanga zijn de algemene voorwaarden van BOOM advocatenkantoor van toepassing. U ontvangt hierbij een exemplaar van de algemene voorwaarden.

Tilburg, 25 mei 2018